Privacybeleid

Dit privacybeleid is in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (RGPD), organieke wet 3/2018 van 5 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten (LOPDGDD), alsmede, voor zover niet in strijd met de bovengenoemde regelgeving, met de organieke wet 15/1999 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LOPD) en de uitvoeringsbepalingen daarvan, en/of de bepalingen die deze in de toekomst zullen vervangen of actualiseren.
Onze organisatie hecht veel belang aan de privacy van uw persoonsgegevens. De verstrekte persoonsgegevens zijn noodzakelijk om onze diensten te verlenen en worden op een wettige, eerlijke en transparante manier verwerkt, waarbij een passende beveiliging van de gegevens wordt gewaarborgd, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging door de toepassing van technische en organisatorische maatregelen.
Wij willen u graag alle nodige informatie verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens door deze organisatie op een transparante en eerlijke manier.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die wij over u verzamelen, zullen wij u op de hoogte brengen van de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Rechten

Recht van toegang

Het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of al dan niet persoonsgegevens over de betrokkene worden verwerkt en, zo ja, het recht op toegang tot de persoonsgegevens en tot de volgende informatie: de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, de bewaartermijn of de criteria die zijn gebruikt om deze termijn vast te stellen, het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens te verlangen of om beperking van of bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens betreffende de betrokkene, het recht om een klacht in te dienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (AEPD), het bestaan, in voorkomend geval, van geautomatiseerde besluiten, met inbegrip van profilering, wanneer gegevens worden doorgegeven aan derde landen het recht om in kennis te worden gesteld van de passende garanties die worden toegepast.

Recht op correctie

Het is het recht te verzoeken om rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn, met inbegrip van het recht om onvolledige gegevens aan te vullen. Door ons op enigerlei wijze persoonsgegevens te verstrekken, garandeert u dat deze juist en nauwkeurig zijn en verbindt u zich ertoe ons op de hoogte te brengen van elke wijziging of aanpassing ervan. Derhalve is elke schade veroorzaakt als gevolg van de mededeling van foutieve, onnauwkeurige of onvolledige informatie in de formulieren op de website uitsluitend voor rekening van de belanghebbende.

Recht van onderdrukking

Dit is het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist wanneer deze, onder meer, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld of anderszins worden verwerkt of wanneer u uw toestemming intrekt. Er zij aan herinnerd dat het wissen van gegevens niet van toepassing is wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is, onder meer voor de nakoming van wettelijke verplichtingen of voor de formulering, uitoefening of verdediging van vorderingen.

Recht op beperking

Dit is het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, wat betekent dat u ons in bepaalde gevallen kunt vragen de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stop te zetten of ze niet langer te bewaren dan nodig is wanneer u ze nodig hebt.

Recht om toestemming in te trekken

Het is het recht om de toestemming die u hebt gegeven in te trekken door “Ik heb het privacybeleid gelezen en aanvaard” aan te vinken, op elk moment en zoals gespecificeerd in het desbetreffende onderdeel “Uitoefening van rechten” of in de specifieke verwerking van commerciële communicatie of Nieuwsbrief. Dit recht is niet van toepassing indien de verwerking van persoonsgegevens onder meer noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor de uitvoering en instandhouding van een contractuele relatie of voor de formulering, uitoefening of verdediging van een vordering. Voorts zal de intrekking van de toestemming geen terugwerkende kracht hebben, d.w.z. zij zal geen gevolgen hebben voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens op onjuiste wijze verwerken, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Recht op overdraagbaarheid

Dit is het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm te ontvangen en door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, op voorwaarde dat: de verwerking op uw toestemming is gebaseerd en met geautomatiseerde of geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd.

Recht van Oppositie

Dit is het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verder verwerken tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van vorderingen.

Uitoefening van rechten

Indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens op onjuiste wijze verwerken, kunt u contact met ons opnemen of hebt u tevens het recht een klacht in te dienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (AEPD):
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Verwerking van persoonsgegevens

Generieke bepalingen

De persoonsgegevens die voor elk van de specifieke verwerkingen worden gevraagd, zijn toereikend, ter zake dienend en beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, zodat wordt voldaan aan het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking.
De persoonsgegevens die voor elk van de specifieke verwerkingen worden gevraagd, zijn strikt noodzakelijk; weigering zou betekenen dat wij de gevraagde dienst niet zouden kunnen leveren.
De verstrekking van persoonsgegevens in het kader van elk van de specifieke verwerkingen is in sommige gevallen noodzakelijk voor de uitvoering en instandhouding van een contract en in andere gevallen voor de naleving van een wettelijke verplichting die op de voor de verwerking verantwoordelijke van toepassing is.

Contactformulier

Persoonsgegevens zullen worden verwerkt om verzoeken om informatie, suggesties en klachten van gebruikers of klanten te kanaliseren.
De rechtsgrondslag die de verwerking van persoonsgegevens legitimeert, is de uitdrukkelijke toestemming door het aankruisen van “Ik heb het privacybeleid gelezen en accepteer het”.
Persoonsgegevens worden bewaard voor een periode van twee jaar vanaf het moment dat ze niet langer verwerkt worden, onverminderd de uitoefening van uw rechten als betrokkene.

Formulier voor commerciële mededelingen of nieuwsbrief

Persoonsgegevens worden verwerkt voor het beheer van het abonnement op onze nieuwsbrief, met inbegrip van het al dan niet verzenden van gepersonaliseerde informatie over onze producten of diensten via diverse middelen, zoals telefoon, e-mail, sms, toepassingen voor mobiele apparaten, alsmede via elke analoge procedure. Er zij aan herinnerd dat dit soort gegevensverwerking kan inhouden dat uw gebruikersprofiel wordt geanalyseerd om uw voorkeuren te bepalen, zodat u informatie kunt krijgen die beter op uw interesses is afgestemd.
U kunt zich als volgt afmelden voor deze vorm van verwerking, afhankelijk van het gebruikte middel:

  • E-mail: Door middel van de link die u in elke elektronische communicatie zult aantreffen of door middel van een soortgelijke procedure die in de commerciële communicatie wordt vermeld.
  • WhatsApp (andere apps): Verzoek om uitschrijving.
  • SMS: Verzoek om afmelding.

De rechtsgrondslag die de verwerking van persoonsgegevens legitimeert, is de uitdrukkelijke toestemming die wordt gegeven: door op de website “Ik heb het privacybeleid gelezen en accepteer het” aan te kruisen, door middel van een fysiek document of per e-mail, naar gelang van het geval.
Indien WhatsApp wordt gebruikt, worden de persoonsgegevens doorgegeven aan WhatsApp Ireland Limited, dat in de EER is gevestigd.
Persoonsgegevens worden bewaard zolang u uw toestemming niet intrekt op de in deze paragraaf beschreven wijze.